Kunngjøring om offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan for Rv. 22 - kryssing av Glomma

Glomma Illustrasjon

Fet kommunestyre vedtok med hjemmel i plan og bygningslovens § 11-14, i møte den 3. april, sak nr. 29/17, å legge forslag til kommunedelplan for Rv. 22 - kryssing av Glomma ut til offentlig ettersyn.

Statens vegvesen Region øst har med hjemmel i § 11-12 i plan- og bygningsloven utarbeidet forslag til kommunedelplan for 3 alternative linjer til framtidig ny rv. 22 over Glomma.

Bakgrunnen for ny Glommakryssing er at veistrekningen fra Kringenkrysset til Hovinhøgda i Fetsund har en trafikkmengde som overskrider vegens kapasitet og som medfører til dels store kødannelser i morgen og ettermiddagstrafikken på dagens 2-felts veg. Kommunedelplanen for Rv 22 – kryssing av Glomma er en videreføring av den nye 4-felts parsellen på rv. 22 fra Isakveien i Skedsmo kommune til Garderveien i Fet kommune som ble åpnet 3. desember 2015. Kommunedelplanprosessen for ny Glommakryssing ble igangsatt for å avklare traséer for framtidig ny rv. 22 over Glomma, og det foreligger nå forslag til kommunedelplan for linjene A2, D2.1 og E2.

Høringsfrist
Eventuelle merknader til planforslaget sendes Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund eller på e-post til postmottak@fet.kommune.no innen 09.06.2017.

Selvhjelp