Kunngjøring om offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan "Boliger i Nordlia Gnr.18 Bnr64"

Illustrasjon Nordlia

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 18.01.16 under saksnr. 2/16, å legge forslag til detaljreguleringsplanen ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av fire boenheter på eiendommen. Avkjørsel/adkomst vil være fra Nordlia veien. Herved sendes samlet saksprotokoll sammen med plankart og reguleringsbestemmelser ut på høring. Saksdokumentene kan også finnes under høringer på Fet kommunes hjemmesider. Øvrige saksdokumentasjon kan bli ettersendt ved forespørsel.

Høringsfrist
Reguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 21.03.16 - 09.05.16
Eventuelle bemerkninger til planforslaget må sendes Fet kommune innen 09.05.16