Illustrasjon Foss eiendom

Kunngjøring om oppstart reguleringsplan for eiendommen Gnr.48 Bnr.16 m.fl (Tidligere Foss slipeskivefabrikk) i Fet Kommune

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, varsles med dette om igangsetting av reguleringsarbeid for ovennevnte eiendom i Fet kommune. Området har en størrelse på ca. 63 dekar inklusive avkjøring til og del av fylkesvei 22 (Fetveien) og omfatter også del av Råsokveien. Området ligger rett syd for Fetveien.
 

Formålet med reguleringen er en utvidelse av næringsområdet mot vest og mindre del mot syd på uproduktiv mark. Videre vil 4 eksisterende boligeiendommer og 4 nye eneboligtomter innbefattes av planen. Vesentlig del av området vil fortsatt bli opprettholdt som landbruksområde og planen vil derfor ikke innvirke på nåværende jordbruk/landbruk. Vesentlig del av det regulerte næringsområde er forøvrig i tråd med kommuneplanens arealdel. Det vil kun bli tillatt lett næring på området regulert til dette formål. Dette vil bli inntatt i reguleringsbestemmelsene.

Avløpsløsning vil bli vurdert i samråd med kommunen og det vil eventuelt bli anlagt et midlertidig renseanlegg i områdets søndre del som vil tilfredsstille dagens rensekrav, inntil avløpet skal koples til kommunalt avløpsnett.

Ev. konsekvensutredning er vurdert, og i samråd med planmyndigheten i Fet kommune er det konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for slik utredning.

Eventuelle bemerkninger må være innkommet til Øverby Plan og Byggservice,
Gunhildrudveien 40, 1930 Aurskog,
innen 17.juli 2017.

Ved spørsmål omkring reguleringen,
ring 63 86 30 71 eller 92 08 33 00.
Epost: post@otaby.no  eller til
Remi Jansen. Tlf. 92490687
Epost: remi@aurskogbygg.no

____________________________________________________________________________________

Med hilsen

 

Øverby Plan og Byggservice

 

Vidar Øverby.

 

Tips en venn  Skriv ut