Landbruksplan høringsutkast

Fast utvalg for plansaker i Fet kommune vedtok med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-2 i møte 29. april 2019 sak 11/19 at forslag til landbruksplan for Fet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Landbruksplanen skal synliggjøre kommunens landbruksressurser, utfordringer og muligheter og har følgende overordnede målsetninger:
- Jordbruket i Fet skal videreutvikles for å bidra til å nå nasjonale mål om økt matproduksjon og bedre selvforsyning
- Skogbruket i Fet skal videreutvikles med sikte på økt virkesproduksjon og fossilfri energiproduksjon
- Nullvisjon for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord
- Landbruket i Fet skal bidra til å utvikle et levende skog- og kulturlandskap
- Landbruket i Fet skal drives på en miljømessig god måte
- Det skal tilrettelegges for bruk av utmarka i Fet til rekreasjon og friluftsliv
- Det skal stimuleres til næringsutvikling gjennom økt tilrettelegging for reiseliv og Inn-på-tunet tiltak
 
Forslaget til landbruksplan for Fet ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 09.05.2019-20.06.2019, og eventuelle merknader til forslaget sendes Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund eller på e-post til postmottak@fet.kommune.no innen 20.06.2019. Forslaget til landbruksplan legges også ut på Servicetorget på rådhuset.