Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Legemiddelassistert rehabilitering skal hjelpe pasienter som er avhengige av morfin, heroin og lignende (såkalte opiater), til å bedre sin livskvalitet. Målet er å styrke den enkeltes evne til å mestre livet og å hindre overdosedødsfall

Sterkt vanedannende legemidler i en bestemt dose inngår som ett av flere tiltak i rehabiliteringen. Ulike kontrolltiltak skal sikre forsvarlig oppfølging av pasienten og at uvedkommende ikke får tilgang til legemidlet.

Det bør utarbeides en individuell plan for å koordinere de ulike tiltakene. Dette skal skje i samarbeid med pasienten, den kommunale helsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, fastlege, barnevernstjenesten og andre aktuelle instanser.

Kriterier/vilkår

Det skal foretas en samlet vurdering av pasientens helsetilstand. Legemiddelassistert rehabilitering skal som hovedregel ikke være det første behandlingsalternativet man velger. Andre tiltak skal konkret vurderes først. Pasientens alder og hvor lenge vedkommende har vært rusavhengig er viktige momenter i vurderingen.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er spesialisthelsetjenesten som beslutter inn- og utskriving av legemiddelassistert rehabilitering etter henvisning fra fastlege eller Rusteamet. Gjennomføring av behandlingen og rekvirering av legemidler kan overlates til fastlege..

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no