«Tidlig Trygg i Fet»

Prosjektet er en del av det tverrfaglige arbeidet i Fet kommune med forankring kommunens «Tverrfaglige Forum for Barn og Unge» (TFBU). Prosjektet startet opp høsten 2016 med 3 dagers opplæring for alle pedagogiske ledere i barnehagene, samt ansatte ved hjelpetjenestene (barnevern, helsestasjon og pedagogisk psykologisk kontor). Hjelpetjenestene utgjør Tidlig Trygg teamet gjennom Pedagogisk-Psykologisk tjenestekontor (PPT), Helsetjenesten, helsesøster og Barneverntjenesten

Mål: Oppdage barn i risiko så tidlig som mulig

 • Barn med behov for utviklingsstøtte skal få riktig hjelp så tidlig som mulig i barnehage i samarbeid med PPT, helse- og barneverntjeneste
 • Fet kommune skal fremstå som en instans i møte med familier som har barn i førskolealder 
 • Styrke det tverrfaglige samarbeidet og de ansattes kompetanse
 • Bidra i barnehagens systematiske arbeid
bhggjeng ill

Forankring og gjennomføring

 • Alle de 8 ordinære barnehagene har deltatt på opplæringen, en er ikke med i observasjonene.
 • Informasjon og forankring hos ansatte og foreldre
 • Personalmøter, foreldremøter, SU, FAU
 • Møter med Tidlig Trygg teamet og barnehagens ledergruppe i forkant

Oppfølging og rapportering

 • Styrer er ansvarlig for oppfølging av teamets observasjoner, disse gjennomgås i et stormøte
 • Enkeltbarn, styrer følger opp med personell på avdelingen, tiltak, ansvar og tidsfrist i samarbeid med foresatte.
 • Dersom vurderingen blir at enkeltbarn trenger oppfølging utover barnehagens ordinære tilbud følges faste rutiner
 • Styrer skriver rapport og administrasjonen følger opp arbeid rundt systemutbedringer
 • Tiltak etter systemobservasjon kan tas med til SU/FAU/lokalt AMU

På sikt oppnår vi

 • God individuell tilrettelegging for barn i barnehagen
 • Tidlig identifisering av fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale vansker hos barn i aldersgruppen 0-6 år
 • Tilrettelegging for og tilbud om tidlig og adekvat oppfølging av barn og familier
 • Økt tverrfaglig samarbeid
 • Sikrer at barnehagens kompetansekapasitet blir brukt optimalt

Videreutvikling av barnehager og hjelpetjenestene som lærende organisasjoner Dette kan bidra til å bygge et bedre lærings- og utviklingsmiljø der færre barn får behov for særskilt hjelp

Tips en venn  Skriv ut

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Rådmannskontoret,
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00