Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Stangeskovene Fetsund, gnr. 19 bnr. 25 mfl

Illustrasjon oppstart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 26.11.2018, sak nr. 33/18, å sende Forslag til detaljregulering for Stangeskovene Fetsund, gnr. 19 bnr. 25 mfl. PlanID 0103 R1801 på høring og offentlig ettersyn.

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utvidelse og omorganisering av dagens bebyggelse og anlegg for Stangeskovene Fetsund. Planavgrensningen fremgår av kartutsnitt.

Reguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 05.12.2018 - 23.01.2019. Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund eller på e-post til postmottak@fet.kommune.no innen 23.01.2019.