Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Dalen skole, barnehage og idrettsanlegg

Dalen skole illustrasjon

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 26.11.2018, sak nr. 31/18, å sende forslag til detaljreguleringsplan 0302 R1805 Dalen skole, barnehage og idrettsanlegg på høring og offentlig ettersyn.

Planområdet ligger i Gansdalen ca. 8,5 km fra Fetsund i Fet kommune, og omfatter ca. 56 daa. Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for ny barnehage med 80 barnehageplasser på eiendommen gnr. 59 bnr. 2 m. fl. sør for Dalen skole. Planen omfatter også eksisterende skole, samfunnshus og idrettsanlegg på Dalen, og disse funksjonene er tatt med i planen å for å sikre mest mulig helhetlige løsninger i området.

Forslag til detaljreguleringsplan for Dalen skole, barnehage og idrettsanlegg ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 28.11.2018 – 16.01.2019. Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund eller på e-post til postmottak@fet.kommune.no  innen 16.01.2019.