Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Hauger gård

Hauger gård

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 19.03.2018, sak nr. 16/18, å sende forslag til detaljreguleringsplan for Hauger Gård, plan nr. 0302 R1203 på høring og offentlig ettersyn. 

Hensikten med reguleringen er å utbedre atkomsten fra Ånnerudveien til Hauger gård, og å legge til rette for en videre utvikling av virksomheten ved Hauger gård.

Reguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 26.03 - 11.05.2018. Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund eller på e-post
til postmottak@fet.kommune.no innen 11.05.2018.