Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for ny rundkjøring på fv. 170 - Granåsenkrysset

Granåsenkrysset illustrasjon

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 20.03.2017, sak nr. 8/17, å legge forslag til detaljreguleringsplan for ny rundkjøring på fv. 170 - Granåsenkrysset - plannr. 0203 R1602 ut til offentlig ettersyn.

Formålet med reguleringen er å avklare- og sikre nødvendige arealer til gjennomføringen av kryssløsningen som fremtidig hovedatkomst til Granåsen boligområde.

Saksdokumentene kan finnes under høringer på Fet kommunes hjemmesider.
Reguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 24.03.2017 - 05.05.2017. Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund eller på e-post til  postmottak@fet.kommune.no  innen 05.05.2017.

Selvhjelp