Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan Løkenåsen C2

C2 Illustrasjon

Planområdet omfatter eiendommen gnr.39 bnr.106 m.fl. ca. 2 km øst for Fetsund sentrum, og er på ca. 19 daa. Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for leilighetsbygg med inntil 108 enheter.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune på møte den 29.04.2019, sak nr. 12/19, å sende forslag til detaljreguleringsplan 0203R11702  Løkenåsen felt C2 på høring og offentlig ettersyn.

Reguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 13.05.2019 – 24.06.2019. Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund eller på e-post til postmottak@fet.kommune.no  innen 24.06.2019.