Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan Løkenåsen felt B3

B3

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 11.06.2018, sak nr. 23/18, å sende forslag til detaljreguleringsplan 0203 R1502 Løkenåsen felt B3 på høring og offentlig ettersyn

Felt B3 ligger i nedre del av Løkenåsen i Fetsund, og omfattes av områdereguleringsplan 0203 R9807 Del av Løkenåsen. Felt B3 er avsatt til boligformål, og i gjeldende områdeplan stilles det krav til detaljregulering av feltet. Planområdet er på 4,8 daa.Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse i form av eneboliger og tomannsboliger med
tilhørende anlegg og grønnstruktur. Det planlegges til sammen 14 boliger.
 
Forslag til detaljreguleringsplan for Løkenåsen Felt B3 ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 25.06.2018 – 20.08.2018.
Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund eller på e-post til postmottak@fet.kommune.no  innen 20.08.2018.

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk