Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan Løkenåsen Felt C1

Illustrasjon Løkenåsen C1

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 12.02.2018, sak nr. 5/18, å sende forslag til detaljreguleringsplan for Løkenåsen felt C1, plan nr. 0203 R1601 ut på høring og offentlig ettersyn.
 

Formålet med reguleringsplanarbeidet er tilrettelegge for utbygging av rekkehus og blokkbebyggelse med varierte leilighetsstørrelser i Løkenåsen i Fetsund.
 
Reguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 16.02.2018 - 03.04.2018. Eventuelle merknader til planforslaget sendes Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund eller på e-post
til postmottak@fet.kommune.no innen 03.04.2018.