Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan nye boliger på Balnes

Balnes illustrasjon

Planområdet ligger på Balnes ca. 2,5 km nordvest for Fetsund sentrum, og er på ca. 21 daa. Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for ca. 25 nye boliger på kommunale tomter i Fetveien på Balnes.

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 29.04.2019, sak 14/19, å sende forslag til detaljreguleringsplan 0104 R1802 Nye Boliger på Balnes, gnr. 13 bnr. 39 mfl. på høring og offentlig ettersyn.

Forslag til detaljreguleringsplan Nye Boliger på Balnes, gnr. 13 bnr. 39 mfl.ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 08.05.2019 – 19.06.2019. Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund eller på e-post til postmottak@fet.kommune.no  innen 19.06.2019.