Offentlig ettersyn av forslag til endring av detaljreguleringsplan Næringsområde Jølsen.

Illustrasjon Jølsen endret plan

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 12.02.2018, sak nr. 7/18, å legge forslag til endring av detaljreguleringsplan for Næringsområde Jølsen, plan nr. 0101 R9901 ut til offentlig ettersyn. 

Formålet med planarbeidet er å utvide eksisterende næringsområde med et deponi for overskuddsmasser for Jølsen Miljøpark, og å legge om eksisterende vei og bekk i området for bedre arealutnyttelse av næringsområdet. Planforslaget legger til rette for videreføring og utvidelse av dagens drift ved Jølsen Miljøpark.

Reguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 16.02.2018 - 03.04.2018.. Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund eller på e-post til postmottak@fet.kommune.no  innen 03.04.2018.