Offentlig ettersyn av forslag til endring av detaljreguleringsplanen for felt B5 i Løkenåsen.

Illustrasjon endret Løkenåsen B5

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 05.09.2016 sak nr. 31/16 å legge forslag til endring av detaljreguleringsplan nr. 0203 R1302 «Løkenåsen felt B5» ut til offentlig ettersyn:

Formålet med planendringen er å presisere reguleringsbestemmelsene til planen om beregning av tomteutnyttelse for del av felt B5.

Saksdokumentene kan finnes under høringer på Fet kommunes hjemmesider.
Reguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 23.09.2016 - 04.11.2016.
Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund eller på e-post til  postmottak@fet.kommune.no  innen 04.11.2016.