Offentlig ettersyn - Forslag til domsutvalg

For valgperioden 01.01.2017 - 31.12.2020

I samsvar med Domstollovens § 68 har formannskapet den 04.04.2016 og 18.04.2016 avholdt forberedende møter og avgitt forslag til oppnevning av:

• 20 lagrettemedlemmer/meddommere til Eidsivating Lagmannsrett m/6 reserver
• 60 meddommere til Nedre Romerike Tingrett m/7 reserver
• 6 jordskiftemeddommere til Akershus og Oslo Jordskifterett m/3 reserver
• 5 skjønnsmedlemmer til Nedre Romerike Domssogn
• 3 medlemmer m/leder samt 3 varamedlemmer til Fet Forliksråd

Enhver som har noe å innvende mot det utlagte forslaget anmodes om å underrette formannskapet om  dette senest 18. mai 2016.

Innvendingen/klagen sendes:
Fet kommune, Formannskapskontoret, Postboks 100, 1901 Fetsund.

 

Tips en venn  Skriv ut