Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Ordningen skal gi deg mulighet til å delta i arbeidslivet og hjelpe deg mot økonomisk selvstendighet. Til sammen får du opplæring i 600 timer. Opplæringen i samfunnskunnskap skal gis på et språk som du forstår. Norskundervisningen skal gis på norsk. For å få permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap må du ha gjennomført denne opplæringen.

  Det er avsluttende prøver i både norsk og samfunnskunnskap. Ved gjennomført opplæring får du et deltakerbevis.

  Det skal utarbeides en individuell plan. Planen skal ta utgangspunkt i opplæringsbehovet ditt. Har du rett til gratis opplæring (se nedenfor), skal du få tilbud om ytterligere gratis opplæring i norsk (i inntil 2 400 timer) hvis du har behov for det. Kommunen kan kreve at du gjennomfører en test for å fastslå om du har et slikt behov.

  Fet kommune gir denne tjenesten ved voksenopplæring i Aurskog-Høland kommune. Les mer om ordningen på hjemmesiden til Aurskog-Høland kommune.

   

  Målgruppe

  Utlendinger mellom 16 og 67 år som har oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. 

  Kriterier/vilkår

  Du har både rett og plikt dersom

  • du har fått asyl
  • du er overføringsflyktning
  • du er innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
  • du har etter samlivsbrudd fått oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag
  • du blir familiegjenforent med personer i de ovennevnte grupper
  • du er familiemedlem til personer som har permanent oppholdstillatelse
  • du er familiemedlem til norske eller andre nordiske borgere (men ikke de som er her etter EØS-regelverket)
  • du har fått midlertidig beskyttelse og opphold etter flukt fra landet ditt.

  Du har plikt til å ta opplæring, men ikke rett til gratis opplæring dersom 

  • du er arbeidsinnvandre fra land utenfor EØS-/EFTA-regelverket og familiegjenforente til disse.

  Pris for tjenesten

  Tjenesten er gratis for personer mellom 16 og 67 år som har oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse, bortsett fra for arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer. De må betale for opplæringen.

  Lover

  Kommunen plikter å tilby denne tjenesten. Se spesielt introduksjonsloven kap. 4 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen mottaket ligger i skal sørge for opplæring så snart som mulig etter at personen har registrert seg i folkeregisteret. Kommunen har en plikt til å informere om rettigheter og plikter til norskopplæring. Dette gjelder også personer som bor på mottak i kommunen.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen har plikt til å sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap så snart som mulig og innen tre måneder etter at krav om slik opplæring settes fram.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtak om

  • tildeling av eller avslag på deltakelse
  • vesentlige endringer i individuell plan
  • at opplæringen stanses
  • godkjennelse av permisjon
  • søknad om fritak.
  Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 07.09.2018 17:39

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)