Oppmåling og delesak

Ønsker du å fradele en tomt eller opprette en festegrunn for mer enn 10 år, må du søke kommunen om delingstillatelse etter plan- og bygningsloven.

Landbrukseiendommer må i tillegg behandles etter jordloven.

Alle eiendomsoppmåling utføres av kommunens landmålere. Oppmåling rekvireres på egne skjema.