Oppmålingsgebyrer

Gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven (lov §32, forskrift §16)

For oppmålingsoppdrag rekvirert i tidsrommet 1. november – 15. april, gjelder egne tidsfrister, jfr. lokal forskrift etter matrikkelforskriften § 18.

1. Oppretting av matrikkelenhet

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Areal i m2, fra – til og med 2018 2019
0 - 2000 22.750 23.300

Overstiger arealet 2000 m2, øker gebyret med kr 2 100,- pr. påbegynt dekar.

1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal i m2, fra – til og med

Areal i m2, fra – til og med 2018 2019
0 - 2000 22.750 23.300

Overstiger arealet 2000 m2, øker gebyret med kr 2 100,- pr. påbegynt dekar.

1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

  2018 2019
 Oppmåling av uteareal pr. seksjon: 14.700 15.100

Ved samtidig rekvirering av flere eierseksjoneringer for samme område og fra samme rekvirent, gis følgende reduksjon i det totale gebyret:

2 - 4 seksjoner gir 10% reduksjon
5 - 10 seksjoner gir 15% reduksjon
11 eller flere seksjoner gir 20% reduksjon

1.4 Oppretting av anleggseiendom

Volum i m3, fra – til og med 2018 2019
0 - 2500 19.000 19.500
2501 - 5000 23.800 24.500

Overstiger arealet 5000 m3, øker gebyret med kr 2 100,- pr. påbegynt 1000m3.

1.5 Oppmålingsforretning uten oppmøte i mark

For oppmålingsforretning som kan gjennomføres uten oppmøte i marka betales 60% av gebyrsatsen for tilsvarende forretninger med oppmøte (opprette grunneiendom og festegrunn, oppmåling av uteareal til eierseksjon, opprette anleggseiendom), jf. § 40 i matrikkelforskriften.

1.6 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstepris for dette er satt til kr 4 300,-.

2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning betales et ekstra gebyr på kr. 4 200,-. I tillegg betales gebyr etter punkt 1.1, 1.2, 1.4 eller 1.5. Endelig oppmålingsforretning skal avholdes innen 2 år. Hvis matrikkelenhet må opprettes uten oppmålingsforretning av grunner som skyldes kommunens oppmålingsmyndighet (og ikke rekvirenten), skal det ikke kreves ekstra gebyr utover det som følger av punkt 1.1.

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2.

3. Grensejustering

3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

Areal i m2, fra – til og med 2018 2019
0 - 250 5.700 5.850
251 - 500 9.700 9.950

3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

Volum, fra – til og med 2018 2019
0 - 250 5.700 5.850
251 - 1000 9.700 9.950

4. Arealoverføring

4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

Areal i m2, fra – til og med 2018 2019
0 - 250 7.500 7.700
251 - 500 9.950 10.250

Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2, øker med kr 2 000,-.

4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

Volum, fra – til og med 2018 2019
0 - 250 7.000 7.200
251 - 500 12.100 12.400

Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3, øker med kr 2 000,-.

5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Antall punkt 2018 2019
For inntil 2 punkter 4.300 4.400
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1.000 1.030

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

Antall punkt 2018 2019
For inntil 2 punkter 6.300 6.400
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1.850 1.900

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. For oppmålingsforretning over større sammenhengende parseller til landbruks-, allmenne fritids- og allmennyttige formål, samt annet type kart- og oppmålingsarbeid som ikke dekkes av regulativet, skal betaling skje etter anvendt tid i henhold til forhåndsavtale.

For seksjonering av eiendom betales tre ganger rettsgebyr, fem ganger rettsgebyr dersom det må holdesbefaring. Rettsgebyret fastsettes av staten. I tillegg kommer tinglysningsgebyr som er 1,8 x rettsgebyret.

7. Privat grenseavtale

  2018 2018
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 6.300 6.400
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 1.850 1.900

Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

8. Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan enhetsleder for Samfunn og næring fastsette et passende gebyr.

Enhetsleder for Samfunn og næring kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

9. Betalingstidspunkt

Gebyrer kreves inn forskuddsvis.

10. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

11. Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev 2018 2019
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 175
Matrikkelbrev over 10 sider 350 350

12. Timepris

Timepris 2018 2019
Feltarbeid 1.180 1.220
Kontorarbeid 890 920

 

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)

Artikler og nyheter