Oppstart av planarbeid for endring av reguleringsplanen for "Holstad Bruk"

Illustrasjon oppstart Holstad Bruk

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvidelse og omorganisering av dagens bebyggelse og anlegg for Stangeskovene

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14 varsels oppstart av reguleringsplanarbeid av ovennevnte område. Planen vil være en endring av gjeldende ”Reguleringsplan for Holstad Bruk (Plan-ID: 0103_R8901) vedtatt 04.03.91.

Forslagsstiller er Stangeskovene Fetsund AS og Plan1 AS vil være plankonsulent.

Området ligger mellom Holsevja og Fv279 (Faldalsveien) like nord for Fetsund sentrum. Planområdet er ca. 18,5 dekar og består av gnr/bnr 19/10, 19/25, 19/9, 19/25, 19/27, 19/28, og berører også i noen grad gnr/bnr 19/19 (frisiktsone). Deler av Glomma/Holsevja og Faldalsveien ligger også innenfor plangrensen.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvidelse og omorganisering av dagens bebyggelse og anlegg for Stangeskovene bl.a. ved at boligeiendommen gnr. 19 bnr. 10 inngår som en del av virksomheten. Denne eiendommen eies også av Stangeskovene Fetsund AS.

Arealene er i gjeldende ”Reguleringsplan for Holstad Bruk” regulert til bolig, forretning/lager/sagbruk, kjøreveg, parkeringsplass, parkbelte, pumpestasjon, avkjørsel og småbåthavn. Planen som nå utarbeides fremmes som en endring av gjeldende reguleringsplan. Formål i gjeldende reguleringsplan er i hovedsak tenkt oppretthold, men oppdatert iht. gjeldende plan- og bygningslov. Eiendommen gnr. 19 bnr. 10 vil imidlertid bli endret til samme formål som gnr. 19 bnr. 25.

Området er avsatt til byggeområde i kommuneplanens arealdel 2014-2026, vedtatt 22.06.15.

Det er i samråd med Fet kommune kommet fram til at det ikke er krav om konsekvens­utredning i henhold til PBL kapittel 4, § 4.2, og tilhørende forskrift om konsekvensutredning av 19. desember i 2014.

 

For nærmere angivelse av reguleringsområdets beliggenhet og avgrensing vises det til kartet nedenfor.

Spørsmål og eventuelle skriftlige merknader til planarbeidet kan innen 17. januar 2017 rettes til:

 

Plan1 AS Gardermoen

Balder Allé 2, 2060 Gardermoen

E-post: rag@p1.no

Tlf.nr.: 95 92 00 27