Oppstart av planarbeid for Løkenåsen B1

Illustrasjon B1

Det kunngjøres at felt B1 i Løkenåsen i Fet kommune som vist i kartutsnitt, tas opp til detaljregulering iht plan- og bygningslovens(Pbl)  §§ 12-3 og 12-8.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bebyggelse i form av konsentrert boligbebyggelse med inntil 10 boenheter, samt adkomst og grøntområder. Detaljreguleringen omfatter eiendommen med g/bnr 40/78, og deler av eiendommene 40/52 og 40/75. Adkomst til boligområdet planlegges fra Nedre Damvei. Planområdet er på 4,3 daa. Området ligger i kommuneplanen som område for fremtidig boligbebyggelse, og er fra før regulert til konsentrert boligbebyggelse i Reguleringsplan for del av Løkenåsen II, vedtatt 26.5.2008. Detaljreguleringen vil i hovedtrekk gjennomføres i tråd med vedtatt reguleringsplan for området.

Detaljreguleringen vil være i overensstemmelse med kommuneplanen. Det planlegges noen mindre endringer i forhold til tidligere vedtatt områdeplan, men endringene vil ikke innebære vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planen skal ikke konsekvensutredes etter pbl § 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger § 3 c vedlegg III, men aktuelle problemstillinger skal belyses og gjøres rede for i forbindelse med planarbeidet.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til
In Situ AS v/Daniella Wennberg 69206010 / dw@insitu.no

Frist for innspill til planarbeidet er 20.sept 2016.

Innspill sendes skriftlig/på e-post til
In Situ AS, Verket 22, 1534 Moss / dw@insitu.no