Oppstart av planarbeid for ny adkomstvei og deponi på ASAK og høring for planprogram

Illustrasjon2 ASAK

På vegne av Deponidrift AS gir vi med dette, i samsvar med § 12-8 i Plan- og bygningsloven (Pbl), melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:
Privat detaljregulering (Pbl § 12-3) av ny adkomstvei og midlertidig deponi ved Asak i Fet kommune.

Den foreslåtte utstrekningen av planområdet fremgår av planprogrammet.
                                                                                                              
Området foreslås i hovedsak regulert til adkomstvei, LNFR og midlertidig deponi (Pbl § 12-5). Området er vist som LNFR-område og næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Olav Svardal, tlf: 934 27 059

Eventuelle kommentarer kan sendes til: post@rpr.no innen 17.10.2016

 

Med vennlig hilsen
Dag Rieber

Rieber Prosjekt AS
Billingstadåsen 18
1396 Billingstad
Tlf:          924 86 555
e-post:     dag.rieber@rpr.no