Oppstart av planarbeid for omsorgsboliger og dagaktivitetssenter på Løkenåsen

Illustrasjon omsorgsboloiger Løkenåsen

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan på Løkenåsen i Fet kommune for eiendommene med gnr 40 bnr 82 samt del av gnr 39 bnr 47, gnr 40 bnr 75 og av den offentlige veien «Klokkerudveien».

Planområdet er på ca. 11 daa og omfatter felt O1 som er avsatt til offentlig tjenesteyting/barnehage i reguleringsplan for «Del av Løkenåsen» fra 2008. Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere til nye omsorgsboliger og til et dagaktivitetssenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Detaljreguleringens formål er å finne gode løsninger for plassering og utforming av bebyggelse, utearealer og trafikkarealer. Det er ønskelig med en bebyggelse som tar godt hensyn til det bratte terrenget. Planen er vurdert iht. forskrift om konsekvensutredning og planmyndigheten i Fet kommune har konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes, jf. referat fra oppstartmøte 28.04.16.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Informasjonsmøte med mulighet for spørsmål og tilbakemelding til planarbeidet vil bli avholdt i kommunestyresalen i Fet Rådhus onsdag 31. august kl.18.00.

Reguleringsarbeidet utføres av Vindveggen Arkitekter AS på vegne av Fet kommune ved Eiendomsenheten. Merknader til planarbeidet sendes til regulering@vindveggen.no eller:
Vindveggen Arkitekter AS v/ Christina Mano
Skedsmogata 7
2000 Lillestrøm

Gjenpart av merknad kan evt. sendes Fet kommune, postboks 100, 1901 FETSUND,
postmottak@fet.kommune.no

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Vindveggen Arkitekter AS, tlf. 63 80 51 00.

Frist for merknader er satt til 19. september 2016. Alle mottatte merknader vil sendes kommunen sammen med planforslaget.