Oppstart av planarbeid med konsekvensutredning for Jølsen næringsområde

Jølsen illustrasjon

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8, 12-9 og 14-2 kunngjøres det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Jølsen næringsområde i Fet kommune. Planområdet omfatter gnr./bnr. 1/1/2, 1/4 og deler av gnr./bnr. 1/1. Planområdet har en utstrekning på om lag 314 daa.

I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til LNFR-, nærings- og boligformål, samt hensynssone landskap og faresone for høyspent. I eksisterende reguleringsplan for deler av området er formål industri, avkjørsel, parkbelte, samt faresone for høyspent.

Planen vil legge til rette for utvidelse og videreføring av dagens drift av Jølsen Miljøpark AS, samt følgende nye elementer i området: Etablering av deponi for overskuddsmasser på 60-130 daa nord for tidligere regulert areal, modellflyplass på 5 – 10 daa i vestre del av planområdet, og omlegging av planlagt vei og bekkeløp gjennom området. Forslagsstiller er AF Decom AS.

Planen skal konsekvensutredes etter forskrift om konsekvensutredninger, og planprogram er tilgjengelig på kommunens nettsider: www.fet.kommune.no

Spørsmål og merknader sendes skriftlig til COWI AS, v/ Rune Skarstein pr. mail: rusk@cowi.no eller brev:
Postboks 123, 1601 Fredrikstad. Merk: A077420.
Frist for innspill er 9. september 2016.