Oppstart av reguleringsarbeid og planprogram for Fjellsrud masseuttak

Illustrasjon oppstart Fjellsrud masseuttak

På vegne av AS Feiring Bruk, varsles det i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 om oppstart av reguleringsplanarbeid for massemottak på Fjellsrud i Fet kommune, Akershus, gnr/bnr.54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/22, 54/23, 55/1, 55/3, 55/43, 55/46, 204/8, 204/14 og Kinnveien

I forbindelse med utviklingsprosjekter i Østlandsområdet er det behov for mottak/deponering av overskuddsmasser. Området ønskes brukt som massemottak for rene, mineralske masser, og totalt fyllingsvolum er foreløpig beregnet til ca.350 000 m3. Området er planlagt istandsatt og benyttet som jordbruksareal etter endt oppfylling og driftstid. Arealer som i dag benyttes til bolig reguleres til boligformål.

Planarbeidet skal avklare fysisk avgrensing og volum på massedeponiet og rammer, krav og hensyn til driften, og skal frembringe et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag ved å
gjøre rede for relevante tema og konsekvenser av tiltaket.

Nordre del av området er i dag regulert til offentlig trafikkområde: kjøreveg, gang- og sykkelveg, fortau og annet trafikkareal, og til byggeområder: boliger og kombinasjon
bolig/verksted. Resten av området er i kommuneplanen avsatt til LNF-formål og boligformål.

Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger av 1. januar 2015, og vurderes å utløse krav om reguleringsplan med konsekvensutredning.

Det er utarbeidet forslag til planprogram for konsekvensutredningen som er tilgjengelig på nettsiden til Fet kommune: www.fet.kommune.no Merknader angående planarbeidet og planprogrammet kan innen 20.02.2017 rettes til:

Grindaker AS
Postboks 1340 Vika
0113 OSLOKontaktpersoner:
Delen Andreassen tlf.: 45 27 51 28
Henrik Stigen tlf.: 92 09 37 61