Pasient- og brukerombudet

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Du kan kontakte pasient- og brukerombudet hvis du er misfornøyd med den hjelpen du har fått på sykehuset eller av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Ta også kontakt hvis du mener at du ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende eller du har behov for veiledning. Ombudet kan gi deg informasjon om dine rettigheter, hjelpe deg med å formulere en klage eller videresende klagen din til rett adressat.

  Pasient- og brukerombudet har taushetsplikt og er selvstendig og uavhengig.

  Målgruppe

  Enhver kan henvende seg til pasient- og brukerombudet, uavhengig av om de mottar sykehusbehandling eller kommunale helse- og omsorgstjenester.

  Kriterier/vilkår

  Arbeidsområdet til pasient- og brukerombudet er statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester.

  Pris for tjenesten

  Hjelpen er gratis.

  Lover

  Se blant annet psykisk helsevernloven § 4-5 og pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Ta kontakt med pasient- og brukerombudet i fylket. Du kan henvende deg anonymt hvis du ønsker det. Ombudet gir deg råd om hva du bør gjøre, men du avgjør selv om du vil gå videre med saken din.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Pasient- og brukerombudet avgjør selv om henvendelsen din gir tilstrekkelig grunn til å ta saken opp til behandling. Hvis ombudet velger å ikke gjøre noe med saken, skal du få en kort begrunnelse for hvorfor.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 02.08.2017 13:55

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)