Plankunngjøringer

På denne siden har man tilgang til både aktuelle og tidligere plankunngjøringer.
Stensrud2

Varsel om planoppstart for boligutvikling Stensrud 2

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles herved om oppstart av detaljregulering til boligformål på del av gnr 56/bnr 1 i Gansdalen,...
Illustrasjon kommuneplan

Kommuneplans arealdel 2018 - 2030

Fet kommunestyre vedtok Kommuneplans arealdel 2018 - 2030 i møte den 2 september 2019 i sak KS 78/19.
jølsen2

Vedtak av detaljreguleringsplan Jølsen næringsområde

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 02.09.2019, sak nr. 79/19, detaljreguleringsplan 0101 R...
Stangeskovene

Vedtak av detaljreguleringsplanen Stangeskovene Fetsund, gnr.19 bnr.25 m.fl.

Planen legger til rette for utvidelse av eksisterende virksomhet.
C2 Illustrasjon

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan Løkenåsen C2

Planområdet omfatter eiendommen gnr.39 bnr.106 m.fl. ca. 2 km øst for Fetsund sentrum, og er på ca. 19 daa. Formålet med detaljreguleringen er å legge...
Balnes illustrasjon

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan nye boliger på Balnes

Planområdet ligger på Balnes ca. 2,5 km nordvest for Fetsund sentrum, og er på ca. 21 daa. Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for ca...
Riddersand illustrasjon

Vedtak av reguleringsplan for Riddersand skole

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 25.03.2019 sak nr. 23/19 detaljreguleringsplan 0203 R18...
Dalen skole Illustrasjon

Vedtak av reguleringsplan for Dalen skole, barnehage og idrettsanlegg

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 25.03.2019 sak nr. 22/19 detaljreguleringsplan 0302 R18...
Illustrasjon kommuneplan liten

Kunngjøring om høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens arealdel i Fet kommune

Fast utvalg for plansaker i Fet kommune vedtok med hjemmel i plan og bygningslovens §11-14, i møte den 25. februar sak nr. 2/19, at forslag til kommun...