Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Vertexhuset

PPT har et lovpålagt, todelt mandat, etter barnehageloven og opplæringsloven. PPT er kommunens sakkyndige instans, og PPT skal bistå barnehagene og skolene i kompetanse- og organisasjonsutvikling. Som sakkyndig instans utreder PPT behov for spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn og spesialundervisning for skoleelever. Ut over dette henviser PPT til andre instanser, og følger opp enkeltbarn/elever gjennom råd og veiledning til foresatte og personalet i barnehager og skoler.

I Fet PPT er det for tiden ansatt en leder, 6 PP-rådgivere og en merkantil.  

 


 

Kontakt oss

Garderbakken 6, Fetsund
(Vertex-huset)
Tlf.: 63 88 61 00