Lars A Uglem, Rådmann i Fet

Rådmannens budsjettforslag 2018 - oppdatert med formannskapets innstilling

Rådmannen legger med dette fram forslag til kommuneplanens handlingsdel med budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden frem til og med 2021.

Har du innspill til budsjettet?

Alle kan avgi uttalelse til budsjettet. Send til innspill til: postmottak@fet.kommune.no. Sender du innen 20. november vil innspillet bli fremlagt for Formannskapets behandling den 27. november. Innspill som kommer etter fristen, vil bli lagt ved til kommunestyrets behandling 11. desember.

Du kan lese hele budsjettforslaget på web her

Her finner du budsjettet i pdf-versjon

Gode tjenester

Fet kommune leverer i dag gode tjenester til innbyggerne, og det er stort fokus på tjenesteutvikling og effektiv drift for å opprettholde tilbudet til befolkningen inn i fremtiden. Som en attraktiv tilflyttingskommune er det viktig at det legges opp til en kontrollert vekst som skaper bærekraft og god sammenheng mellom kommunens inntekter og utgifter.

Ny kommune

Stortinget har fattet vedtak om kommunesammenslåing og i 2020 vil Fet trolig inngå i den nye storkommunen sammen med Sørum og Skedsmo. Således vil Fet kommune mest sannsynlig bare være egen kommune i de to første årene av økonomiplanens fire års periode. Rådmannen legger i hovedsak opp til å videreføre dagens driftsnivå inn i ny kommune, og alle nye drifts- og investeringstiltak fra gjeldende økonomiplan og vedtak fattet i kommunestyret er lagt inn og videreført i ny økonomiplan.

Fet kommune vil bidra inn i ny kommune med en mest mulig ressurseffektiv organisasjon. Kommunens behov for økte tjenester samt økning i investeringer fremover må finansieres, og dette fordrer effektiv drift.

Gjennom 2018 planlegges det gjennomført et lederutviklingsprogram for alle ledere med personalansvar i Fet kommune. Dette som et ledd i organisasjonens tilpasning til ny kommune.

Økonomi

Økningen i skatt og rammetilskudd for 2018 gir Fet kommune økte inntekter på om lag 20 mill kr mer enn anslått for 2017, inkludert sammenslåingsmidler på 4,87 mill kr. På utgiftssiden utgjør lønns- og prisstigningen alene nærmere 18 mill kr, noe enhetene er kompensert for. Dette innebærer at nye driftstiltak og økte låneforpliktelser i all hovedsak må dekkes gjennom reduksjon i ordinær drift.

Behov for nye investeringer øker kommunens netto lånegjeld med i alt 761 mill kroner fra 2017 til 2021. Dette gir kommunen økte utgifter til renter og avdrag med ca 30 mill kroner fra 2017 til 2021, økningen til 2018 er på 3,4 mill kroner. Dagens rentenivå er historisk lavt og rentenivået fremover er meget usikkert.

Fet kommune innehar ved utgangen av 2017 et disposisjonsfond på i alt 104 mill kroner. Av disse er 73,7 mill kroner å regne for generelt disposisjonsfond uten vedtatte bindinger. Dette utgjør 9 % av kommunens driftsinntekter, og gir kommunen en viss grad av økonomisk handlefrihet med tanke på å kunne takle uforutsette hendelser.

Forslag til budsjett for 2018 er meget stramt. Rådmannens budsjettforslag gir netto driftsresultat på -0,2 % i 2018. Dersom det korrigeres for netto bruk av fond knyttet til premieavvik og vann og avløp, ville netto driftsresultat vært tilnærmet 0 % i perioden. Fylkesmannens anbefalte nivå er 3-5 % over tid.

Nye tiltak

Av barnehage- og skolebruksplanens totale investeringsramme på 910 mill kr for perioden 2017 – 2026, er 812 mill kr lagt inn i økonomiplanperioden 2018-2021.

Ny statlig norm for assistenter og pedagoger i barnehage blir innført fra 2018 og vil medføre en ekstra kostnad på om lag 1,4 mill kr i 2018, økende til 4,9 mill kr i 2021. Av dette er kun 0,9 mill kr årlig kompensert gjennom rammeøkning. Ny norm er dermed ikke fullfinansiert. Rådmannen har ikke funnet rom for å følge opp regjeringens føringer for bruk av frie midler i statsbudsjettet til rus/psykiatri, barnevernreform, eller tidlig innsats i skole og barnehager.

Rådmannen signaliserer et digitalt løft i barnehage og skolesektoren, gjennom innkjøp av nettbrett og PC’er. 1.-4.trinn i skolene skal ha utbredt dekning av nettbrett, mens elever i 5.-10.trinn i løpet av en opptrappingsperiode på 3 år skal utstyres med hver sin PC. Det er og budsjettert med midler til opplæring og kursing av barnehage- og utdanningspersonell.

Pålsetunet er ferdig utbygd sommeren 2018. Her skal det gis plass til ny ergo-/fysioavdeling, samt 16 beboerrom for institusjonen. Dette gir en reell kapasitetsøkning på 11 plasser, siden 5 dobbeltrom avvikles. Rådmannen foreslår en noe langsommere oppstart enn forutsatt ved at 8 plasser tas i bruk fra høsten 2018. Full drift planlegges fra 2020.

Det foreslås ingen økning i budsjettet til hjemmetjenesten. Det betyr at det ikke er funnet rom for å etablere et hverdagsrehabiliteringsteam som vil kunne utsette tyngre hjelpebehov. Nye plasser ved Pålsetunet vil kunne avhjelpe situasjonen i noen grad i 2018 og 2019. I budsjettet er det som tidligere tatt høyde for drift av nye boliger ved Løkenåsen fra høsten 2019.

Omstillingskrav

Rådmannen foreslår et generelt omstillingskrav i driftsenhetene på 1 %, noe som utgjør 5,102 mill kr. Enkelte utgifter er unntatt fra beregning av omstillingskravet.

Utover det generelle omstillingskrav som er fordelt i enhetenes budsjetter fra 2018, budsjetteres det med et sentralt omstillingskrav. Det gjennomføres med krav om streng stillingsvurdering når stillinger blir ledige som følge av at den ansatte ønsker å ta ut pensjon eller sier opp sin stilling. Det budsjetteres med krav om omstilling med 1,1 mill kr i 2018, og 2,6 mill kr årlig i resten av perioden.

Fra 2020 er Fet del av en ny, større kommune. Dette gir nye muligheter med tanke på å kunne ta ut effektiviseringsgevinster på en annen måte enn i eksisterende organisasjon. Det budsjetteres med ytterligere omstillingskrav på 1,7 mill kr fra 2020, og 3,9 mill kr fra 2021.

Det er et utfordrende tiltak å ta ned bemanningen av nøkkelpersonell samtidig som Fet kommune skal bidra inn i prosjektarbeidet med å skape en ny kommune.

Utover ovennevnte omstillingskrav er det foreslått at fjorårets vedtak om redusert bevilgning til utvalgene og formannskapets disposisjonspost på om lag 0,5 mill kr gjøres permanent. Det foreslås og at tilskudd til boligstiftelsene på 0,554 mill kr fjernes fra 2019.

Alternative innsparingstiltak

Rådmannen har vurdert alternative innsparingstiltak i forbindelse med saldering av budsjettet:

  • Bruk av disposisjonsfond
  • Fjerne bunnfradrag 250 000 kroner per boenhet på eiendomsskatt – ca 2,3 mill kroner
  • Øke generelt innsparingskrav med ytterligere 0,5%  -  ca 2,5 mill kroner
  • Ikke brøyte private veier – ca 0,685 mill kroner

Har du innspill til budsjettet?

Alle kan avgi uttalelse til budsjettet. Send til innspill til: postmottak@fet.kommune.no. Sender du innen 20.november vil innspillet bli fremlagt for Formannskapets behandling den 27.november. Innspill som kommer etter fristen, vil bli lagt ved til kommunestyrets behandling 11.desember.

Du kan lese hele budsjettforslaget på web her

Her finner du budsjettet i pdf-versjon

Tips en venn  Skriv ut