Ravinekartlegging

BioFokus har på oppdrag fra Fet kommune kartlagt og verdivurdert ravinedaler og andre naturtyper innenfor ravineavgrensingene

Kartleggingen ble utført etter nytt faktaark for ravinedal fra 2014.

22 ravinesystemer ble på utfigurert på forhånd. Alle lokalitetene ble undersøkt for både geologiske og biologiske verdier. Det ble til sammen kartfestet 43 naturtypelokaliteter, hvorav
21 var ravinedaler. De andre 22 lokalitetene fordelte seg på kulturmark: slåttemark (2), naturbeitemark (7), store gamle trær (1); skog: rik edelløvskog (3), gammel boreal lauvskog (2), rik barskog (2), gammel granskog (2) og gammel lavlandsblandingsskog (3). Verdiene fordeler seg på fire svært viktige lokaliteter, 22 viktige og 15 lokalt viktige.

Av rødlistearter ble den sterkt truede arten tinnvokssopp funnet, av andre rødlistearter ble ask (VU), alm (VU), grøftelommemose (NT) og elegant småfingersopp (NT) funnet. Raviner er aktive systemer og bekkelukking og/eller igjenfylling vil ødelegge ravinen som aktivt system.