Redusert betaling og gratis kjernetid i barnehage barnehageåret 2017/2018

piahusker

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

  • Ingen skal betale mer enn maksimalt 6 % av samlet inntekt for barnehageplass for et barn
  • Fra august 2017 vil barn over 3 år fra familier/husholdninger med inntekt under 450 000 kr har rett til gratis kjernetid på 20 timer per uke.

Begge ordningene forutsetter at foreldrene søker til kommunen.

Du kan lese mer om ordningen her:

Barnehage - oppholdsbetaling i kommunal barnehage

Elektronisk søknadsskjema finner du her:

Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage - søknad

Om dere kommer under en av ordningene er det viktig at dere søker til kommunen snarest. Dette gjelder også de som har hatt moderasjon inneværende barnehageår, da det fattes vedtak for et barnehageår av gangen. 

"Sammen for barn og unge - med hjertet foran"

Visjonen «Sammen for barn og unge – med hjertet foran» beskriver en ønsket situasjon for framtiden når det gjelder samarbeid på tvers av tjenester for barn, unge og familier i Fet kommune.
Den felles innsatsen skal bygge på gode menneskemøter, tidlig innsats, samarbeid mellom tjenester, felles kunnskap i tjenestene og medvirkning fra dem det gjelder. Innsatsen skal bidra til å forebygge risiko for uønsket utvikling, og bidra til å hindre krenkelser og overgrep mot barn.
Tiltak skal iverksettes på en mest mulig helhetlig og hensiktsmessig måte. Gode menneskemøter blir grunnleggende i samhandlingen for barn, unge og familier i Fet.