Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Landbruksforetak kan søke om tilskudd knyttet til Regionalt miljøprogram. Dette programmet utarbeides for å møte prioriterte miljøutfordringer i fylket, både med hensyn til kulturlandskap og forurensning. Målet er bedre effekt av miljøinnsatsen. Regionalt miljøprogram godkjennes normalt for fire år, men mindre justeringer kan skje årlig. Fylkesmannen disponerer en årlig tilskuddsramme som blir fastsatt i jordbruksoppgjøret.

  Søknadsfrist: 15. oktober 2019.

  Tilskuddet for søknadsomgangen 2019 blir utbetalt torsdag 12. mars 2020.

  Målgruppe


  Kriterier/vilkår

  Landbruksforetak som mottar produksjonstilskudd og som oppfyller vilkårene for det enkelte tilskuddet. 

  Samarbeidspartnere

  Fylkesmannen utarbeider Regionalt miljøprogram for fylket i samråd med næringsorganisasjonene, fylkespolitikere og annen miljøfaglig kompetanse. Kommunene får miljøprogrammet til høring før fastsettelse. Landbruksdirektoratet godkjenner de regionale miljøprogrammene etter samråd med avtalepartene i jordbruksoppgjøret.

  Pris for tjenesten


 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan kontakte kommunen for nærmere informasjon om de ulike tilskuddsordningene.

  Vedlegg

  For mange av ordningene kreves kart som viser tiltaksgjennomføring.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen er normalt den instansen som fatter vedtak om tilskudd.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.  Hvis det er Fylkesmannen og ikke kommunen som har fattet vedtaket, er Landbruksdirektoratet klageinstans.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 04.10.2019 13:43

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)