Fetsund Bro

Regnskapsresultat for 2017

Foreløpige tall fra kommuneregnskapet for 2017 viser et netto driftsresultat på 12,8 millioner kroner for 2017. Dette tilsvarer 1,6 % av de samlede driftsinntektene på 826 millioner kroner.

 

Etter avsetning og bruk av fond gir dette er overskudd for 2017 på 7,7 millioner kroner. Før overskuddet fremkommer er det etter vedtak i 2. tertial 2017 avsatt 4 millioner kroner til disposisjonsfond.

Bakgrunnen for overskuddet er: Merinntekt ramme og skatt, samlet mindreforbruk på enhetene, mens det er mindreinntekt på særlig ressurskrevende brukere.

 

Mer utdypende informasjon vil foreligge i årsrapporten for 2017 som blir endelig behandlet i kommunestyret 28 mai.

Tips en venn  Skriv ut