Retten til tolk i helsetjenesten

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Alle som har begrensede norskkunnskaper, har rett til tolk når de mottar helsetjenester. God kommunikasjon og informasjon mellom pasient og helsepersonell er avgjørende for likeverdig tilgang til helsetjenester av god kvalitet. Helsepersonell må noen ganger tilrettelegge informasjon og kommunikasjon for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. Det er din rett å få god informasjon om helsetilstand og behandling på et språk du forstår. Liv og helse kan stå i fare når helsepersonell og pasient ikke kommuniserer godt sammen. Det er helsepersonellets ansvar å vurdere behovet for tolk og bestille kvalifisert tolk.

  Målgruppe

  Pasienter og brukere med begrensede norskkunnskaper, samiskspråklige, døve, hørselshemmede og døvblinde

  Samarbeidspartnere

  • Helsedirektoratet, avdeling minoritetshelse og rehabilitering
  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) – Tolkeportalen og Nasjonalt tolkeregister

  Leverandører av tolketjenester.

  Pris for tjenesten

  Tolketjenesten er en integrert del av helsetjenesten og er gratis for deg som pasient/bruker.

  Brosjyrer, dokumenter,
  kart og lignende

  Lover

  Se
  forvaltningsloven § 11e (forbud mot bruk av barn som tolk)
  pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3 Rett til medvirkning og informasjon

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Ring til den delen av helsetjenesten du har time hos (fastlege, helsestasjon, psykolog eller andre) og be dem bestille tolk. Fortell helsetjenesten nøyaktig hvilket språk du snakker. Helsetjenesten har plikt til å bestille tolk. Det er bare kvalifisert tolk som skal brukes som tolk.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  En hver som skal yte helsehjelp til personer som trenger tolketjenester bestiller dette så tidlig som mulig når oppdragert er tidsbestemt.

  Klagemulighet

  Uakseptabel atferd fra tolkens side kan for eksempel være mangelfull eller feilaktig tolking, brudd på taushetsplikten, tolkens innblanding i kommunikasjonen på vegne av partene i samtalen, eller andre forhold som gjelder tolkens opptreden under tolkingen.

  Nasjonalt tolkeregister kan ikke garantere for kvaliteten i tolkeoppdrag utført av personer i registeret, men ønsker tilbakemeldinger fra deg som tolkebruker. Dersom du opplever at en tolk fra Nasjonalt tolkeregister ikke utfører oppgaven sin i henhold til retningslinjer for god tolkeskikk, kan du melde fra om dette til registeret ved å sende et brev dit. Anonyme henvendelser behandles ikke.

  Du kan skrive til Nasjonalt tolkeregister, postboks 8059 Dep., 0031 Oslo, ntreg@tolkeportalen.no

  Har du klager på at det ikke ble brukt tolk i helsetjenesten, kan du finne aktuelle klageinstanser i brosjyren «Pasient og tolk».

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 11.06.2018 18:27

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)