Rullering av kommuneplanens arealdel

Fet kommunestyre vedtok i møte den 19.06.2017, under sak 69/17, å varsle oppstart av arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel 2018-2030 i henhold til pbl. §11.12. Fet kommunestyre vedtok samtidig å sende forslag til planprogram for Kommuneplanens arealdel ut på høring og offentlig ettersyn i samsvar med pbl. §§11-13 og 4-1.

Planprogram

Etter at høringsperioden var over, vedtok Fet kommunestyre i møte den 11. desember, under sak 141/17, planprogram til Kommuneplanens arealdel for 2018 - 2030. Vedtaket var enstemmig.

Planprogrammet skal avklare hvilke problemstillinger planarbeidet skal omfatte, hvilke rammer og føringer som gjelder for planarbeidet og hvilken måloppnåelse planen forventes å ha. Det skal også redegjøres for hvilke temaer som skal konsekvensutredes, og prosess for medvirkning i videre fase.

Under er det link til vedtatt planprogram og samlet saksprotokoll med saksframlegg.