Kommuneplan illustrasjon

Rullering av kommuneplanens arealdel

Fet kommunestyre vedtok i møte 19.06.2017 sak 69/17 å varsle oppstart av arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel 2018-2030 i henhold til pbl. §11.12. Fet kommunestyre vedtok samtidig å sende forslag til planprogram for Kommuneplanens arealdel ut på høring og offentlig ettersyn i samsvar med pbl. §§11-13 og 4-1.
 

Planprogram
Planprogrammet skal avklare hvilke problemstillinger planarbeidet skal omfatte, hvilke rammer og føringer som gjelder for planarbeidet og hvilken måloppnåelse planen forventes å ha. Det skal også redegjøres for hvilke temaer som skal konsekvensutredes, og prosess for medvirkning i videre fase. Frist for å sende inn uttalelser til planprogrammet er 27. september 2017.

Innspill til Kommuneplanens arealdel
Innspill til utvikling av eiendommer/ arealer som ønskes vurdert i arbeidet med kommuneplanens arealdel kan nå sendes inn til Fet kommune. Krav til dokumentasjon av innspillene fremkommer av planprogrammet. Frist for å sende inn innspill til kommuneplanens arealdel er 30.11.2017.

Samlet saksprotokoll og planprogram finnes på Fet kommunes hjemmesider under plan/økonomi og plankunngjøringer. Uttalelser til planprogrammet eller innspill til Kommuneplanens arealdel sendes til Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund eller på e-post til postmottak@fet.kommune.no.

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut