Seksjoneringsgebyrer

Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner (iht. §15)

Gebyrer for kommunens behandling av søknaden om seksjonering beregnes etter medgått tid jf. pkt. 13.12 Timepris i kommunens regulativ for arbeid etter matrikkelloven.

Dersom seksjoneringsbegjæringen ikke kan innvilges reduseres behandlingsgebyret med 50 %.

Ved begjæring om eierseksjonering av bestående bygg avholdes normal befaring.

Kommunen kan kreve gebyr etter reglene i matrikkellova for oppmålingsforretning og for matrikkelbrev som må utstedes etter § 18 i denne loven.

Søkeren skal betale gebyr for tinglysing av seksjoneringsvedtaket i samsvar med tinglysingsloven §12 b. Tinglysingsgebyret skal innbetales til kommunen. Blir seksjoneringssøknaden avslått, skal kommunen tilbakebetale tinglysingsgebyret.

Tinglysningsgebyr kommer i tillegg og videresendes Statens kartverk.

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)

Artikler og nyheter