Skogbruk

65 % av Fet kommune er dekket av skog. Det produktive arealet er på 78 000 daa fordelt på 30 % høy bonitets mark, 60 % middels og 10 % på lav bonitet. Yngre skog (hogstklasse 1 og 2) utgjør av dette 23%, yngre produksjonsskog (hogstklasse 3) 23% og eldre skog (hogstklasse 4 og 5) 54%, alle tall basert på registreringer utført i 2005. Størsteparten av arealet består av gårdsskoger men også noen større skogeiendommer. Blant annet eier Fet kommune ca 18 000 daa hvorav ca 16 500 er produktivt.

Den offentlige forvaltningen har et sett virkemidler for gjennomføring av gjeldende skogbrukspolitikk: Tilskuddsordninger, skogfond, skatteordninger, lovgivning, veiledning og forvaltningsmessig praksis. 

Kontakt oss

Samfunn og næring,
Rådhuset, Kirkeveien 85

Tlf 63 88 61 00

Artikler og nyheter