Skogplanting - tilskudd

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Dette er en støtteordning til tettere nyplanting og suppleringsplanting etter hogst på eksisterende skogarealer. Målet er å øke antall skogplanter ved foryngelse av eksisterende skogarealer.

  Alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog og som har oppfylt kravet om minimum utplantingstall kan søke om tilskudd.

  • Tabell 1. Krav til minimum utplantingstall for tilskudd ved nplanting (gjelder alle treslag).
  Bonitet Minimum plantetall pr.dekar Intervall for plantetall som utløser tilskudd (inntil 50 planter/daa etter oppfylt minimumskrav)
  26 220 220-270
  23 220 220-270
  20 200 200-250
  17 180 180-230
  14 160 160-210
  11 130 130-180
  8 100 100-150

   

  Målgruppe

  Skogeiere

  Kriterier/vilkår

  Alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog, og som har oppfylt kravet om minimum utplantingstall, kan søke om tilskudd.

  Samarbeidspartnere


  Pris for tjenesten


  Lover

  Se § 4 i forskrift om miljøtiltak i skogbruket og § 5 i forskrift om bærekraftig skogbruk

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Søknad om tilskudd registreres digitalt via ‘Skogfond på nett’, som alle skogeiere har tilgang til via Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknad skal registreres så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt.

  Som et alternativ til digital registrering, kan søknad om tilskudd leveres på papir til skogbruksetaten i kommunen. Dette skal skje på skjema LDIR-909, og med søknaden skal du levere kopi av faktura og et kart som viser hvor tiltaket er gjennomført.

  Spørsmål og svar om dette tilskuddet https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting/sporsmal-og-svar#spoersmaal-og-svar-om-tettere-planting
   

  Vedlegg


 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Før tilskuddet innvilges, skal kommunen alltid påse at:

  • Nødvendig dokumentasjon er levert med søknaden, dvs. faktura og tilfredsstillende kartfesting.
  • Areal, antall planter og bonitet er angitt på en tilfredsstillende måte.

  I tillegg skal kommunen gjennomføre en risikobasert feltkontroll på minimum 5 prosent av plantefeltene.  Se mer hos Landbruksdirektoratet https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting#forvaltning-og-kontroll

  Veiledning: Praktisk bruk av naturmangfoldloven ved behandling av skogsaker (2015) https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting/publikasjoner/_attachment/48814?_ts=1545204c160&download=true
   

  Saksbehandlingstid

  Kommunen/Fylkesmannen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Landbruksdirektoratet for vedtak gjort av Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 18.01.2019 14:24

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)