Spesialpedagogisk hjelp

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Rett til spesialpedagogisk hjelp er nå hjemlet i Lov om barnehager.

  Beskrivelse

  Barn under opplæringspliktig alder som har et særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp.

  Målgruppe

  Dette gjelder alle barn under opplæringspliktig alder, uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke.

  Kriterier/vilkår

  Retten vurderes ut fra barnets behov, uavhengig av tilretteleggingen i barnehagen. Selv om barnet har et godt barnehagetilbud, kan det likevel ha et "særlig behov" for spesialpedagogisk hjelp. I dette liggger at barnets behov må være mer omfattende enn det behovet barn på samme alder vanligvis har.

  Det er PPT som ut fra en sakkyndig vurdering avgjør om barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp ut fra Lov om barnehager § 19a.

  Samarbeidspartnere

  I Fet kommune er det vanlig at barnet drøftes i tverrfaglig team før man henviser til PPT. Foreldre har da anledning til å være med på møtet.

  Det er også mulig at foreldre, helsestasjonen eller andre instanser sender en henvisning.

  Pris for tjenesten

  Den spesialpedagogiske hjelpen er gratis.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Som forelder kan du kreve at barnehagen gjør de nødvendige undersøkelser for å finne ut om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp.

  I Fet kommune er man opptatt av tidlig innsats. Det vil si at man ønsker å komme i gang med tiltak så tidlig som mulig for å forebygge og redusere vansker.

  Vedlegg

   

   

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Det er viktig at foreldrene tas med på råd når man skal avgjøre hvor og hvordan barnet skal få den spesialpedagogiske hjelpen. Den spesialpedagogiske hjelpen skal alltid inneholde et tilbud om veiledning til foreldre.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så raskt som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en månded, skal du ha skriftlig beskjed om grunne til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Etter at PPT har skrevet den sakkyndige vurderingen, er det i Fet kommune barnehagefaglig rådgiver som fatter enkeltvedtaket.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 02.11.2017 10:24

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)