Hands holding a Hello 3D Sphere

Språkplan for barnehager og skoler i Fet kommune

Gode språklige ferdigheter er avgjørende – for barns lek, læring og utvikling i barnehagen, for elevers lesing, skriving og læring i skolealder og for den enkeltes muligheter for å nå sine mål, utvikle sitt potensial og delta i samfunnet

I Fet kommune er vi opptatt av helhet og sammenheng. Barnehager og skoler i Fet har sammen laget en språkplan som konkretiserer hvordan vi jobber med regjeringens verktøy «Språkløyper» Mer om Språkløyper finner du her: http://sprakloyper.uis.no/

Lokale utviklingsmål
I Fet kommune arbeider barnehage, skole og PPT sammen for å nå følgende utviklingsmål:

  • Barn og unge i Fet opplever trygghet og trivsel og utvikler kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gir grunnlag for livslang læring
  • Ledere og ansatte samarbeider systematisk for at personalets individuelle og felles praksis bidrar til barns trygghet, trivsel, læring og utvikling
  • Organisasjonen vår er preget av refleksjon og læringskultur

Språkplanen gir forpliktende føringer for kommunens skoler og kommunale barnehager. Private barnehager er invitert til å delta i arbeidet i tråd med planen, men er ikke forpliktet av den. Skoler, barnehager og PPT skal konkretisere i sine virksomhetsplaner hvordan de arbeider i tråd med språkplanen. Rådmannen følger opp enhetenes arbeid gjennom kvalitetsdialogen.

Språkplanen bygger på og viderefører arbeide og planer fra Fet kommunes prosjekt «Språk i vekst» og skal evalueres hvert annet år.

Språkplan for barnehager og skoler i Fet kommune finner du her

Tips en venn  Skriv ut

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Rådmannskontoret,
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00