Illustrasjon Glommakryssing

Status for behandling av kommunedelplan for Rv. 22 - kryssing av Glomma

Statens vegvesen oversendte i desember 2016 forslag til kommunedelplan for ny Glommakryssing i 3 alternativer til behandling i Fet kommune.

Det ble utarbeidet forslag til kommunedelplan for traseer med benevnelsen A2, D2.1 og E2. Fet kommunestyre vedtok på møte den 3. april å sende kommuneplanforslagene på høring og legge planforslagene ut til offentlig ettersyn.

Frist for å komme med innspill og merknader til planforslagene ble satt til 9. juni 2017. Det har vært stort engasjement rundt vegsaken, og i løpet av høringsperioden har det kommet inn tilsammen 68 høringsuttalelser. Høringsuttalelsene ble oversendt til Statens vegvesen, som forslagsstiller og fagmyndighet, for nærmere gjennomgang og behandling.

For å sikre at vesentlige nasjonale og regionale interesser blir ivaretatt, har enkelte statlige og regionale organer anledning til å fremme innsigelser til kommunale planer dersom de vurderer at planene ikke ivaretar disse interessene på en god nok måte. Både Fylkesmannen i Oslo og Akershus, NVE, Statens vegvesen og Riksantikvaren har fremmet innsigelse til et eller flere av Kommunedelplanforslagene for ny Glommakryssing. Innsigelsene er i hovedsak knyttet til miljøkonsekvenser, økonomi, kulturminner og grunnforhold.


Statens vegvesen jobber nå med forslag til endringer i planmaterialet med bakgrunn i de kommentarene og innsigelsene som har kommet inn. Dette vil ta noe tid, spesielt kan behandling av innsigelsene til planforslagene være krevende. Vegvesenets behandling av innspill og innsigelser vil danne grunnlag for Fet kommunes sluttbehandling av kommunedelplan for Rv. 22 – kryssing av Glomma.

Høringsuttalelsene finner du her.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut