Status for behandling av kommunedelplan for Rv. 22 - kryssing av Glomma

Illustrasjon Glommakryssing
Siste oppdatering (juli 2019):
 

Statens vegvesen har fått aksept for økt kostnadsramme for ny riksveibru over Glomma etter at saken har vært til vurdering i Samferdselsdepartementet. Økte kostnader vil ventelig søkes finansiert gjennom økte bompenger. Statens vegvesen kunne dermed sende over revidert forslag til behandling i Fet kommune. 

Akershus fylkeskommune og Fet kommune har i forbindelse med behandling av bompengespørsmålet, bedt Statens vegvesen om å se saken opp mot den pågående konsekvensutredningen for «Ring 4» - ny omkjøringsvei fra Østfold til E6 nord for Oslo. 

Fet kommune mottok det reviderte planmaterialet den 16. juli 2019. Kommunen vil trenge noe tid til å behandle forslagene til kommunedelplan for ny riksveibru over Glomma, før det kan gjøres et politisk vedtak i plansaken. Det er to gjenværende trasealternativ, hvorav det fortsatt påhviler innsigelser til E2-alternativet. 

Bakgrunn: 

Statens vegvesen oversendte i desember 2016 forslag til kommunedelplan for ny Glommakryssing i 3 alternativer til behandling i Fet kommune. 

Det ble utarbeidet forslag til kommunedelplan for traseer med benevnelsen A2, D2.1 og E2. Fet kommunestyre vedtok på møte den 3. april å sende kommuneplanforslagene på høring og legge planforslagene ut til offentlig ettersyn. 

Frist for å komme med innspill og merknader til planforslagene ble satt til 9. juni 2017. Det har vært stort engasjement rundt plansaken, og i løpet av høringsperioden har det kommet inn til sammen 68 høringsuttalelser. Høringsuttalelsene ble oversendt til Statens vegvesen, som forslagsstiller og fagmyndighet, for nærmere gjennomgang og behandling. 

For å sikre at vesentlige nasjonale og regionale interesser blir ivaretatt, har enkelte statlige og regionale organer anledning til å fremme innsigelser til kommunale planer dersom de vurderer at planene ikke ivaretar disse interessene på en god nok måte. Både Fylkesmannen i Oslo og Akershus, NVE, Statens vegvesen og Riksantikvaren har fremmet innsigelse til et eller flere av Kommunedelplanforslagene for ny Glommakryssing. Innsigelsene er i hovedsak knyttet til miljøkonsekvenser, økonomi, kulturminner og grunnforhold.
 
Statens vegvesen har utarbeidet forslag til endringer i planmaterialet med bakgrunn i de kommentarene og innsigelsene som har kommet inn. Vegvesenets behandling av innspill og innsigelser vil danne grunnlag for Fet kommunes sluttbehandling av kommunedelplan for Rv. 22 – kryssing av Glomma. 

Høringsuttalelsene finner du her.

2017-09-11 Nils Johan Fosli
Tips en venn  Skriv ut