Status for rehabilitering av Heiadammen

Dam- og vannrettighetene for Varåavassdraget, Varsjøen, Hvaltjern og Heiavannet, ble 1. januar 2016 overdratt fra Warå Mølle til Fet kommune. Hensikten med overtagelsen var å foreta nødvendig rehabilitering av dammene og ivareta området for rekreasjon og friluftsliv. Spesielt Heiadammen har vært i svært dårlig forfatning. Den lakk og hadde ikke tilstrekkelig flomavledningskapasitet og stabilitet.

Heiadammen utgravd
Fronten av dammen er i hovedsak avgravd.
Heiadammen ferdig
Heiadammen ferdig
Innstøping av 9,5 meter lange bolter
Innstøping av 9,5 meter lange bolter
Klart til støping av utvidelsen mot oppstrøm side nederst i djuprenna.
Klart til støping av utvidelsen mot oppstrøm side nederst i djuprenna.
Første etappe av hovedstøp. Man ser kanten på ekstrastøpen mot fjellet på venstre side.
Første etappe av hovedstøp. Man ser kanten på ekstrastøpen mot fjellet på venstre side.

I utgangspunktet var det planlagt å legge en ekstra betongtetning med 1,3 meters tykkelse på oppstrøm side, forankret til fjellet med bolter. Over damtoppen bygges et fritt overløp i tilnærmet hele damlengden. Adkomst til den andre siden av dammen skal sikres med en ny limtrebru.

Arbeidene startet i uke 44 i 2016 og KF-entreprenør, som ble tildelt kontraktsarbeidet, anla ny vei inn mot anlegget og bygget fangdam oppstrøms. Fangdammens funksjon er å hindre vann i Heia fra å lekke ned i byggegropa ved damfronten. I henhold til kontrakt skulle dammen overleveres 15. januar 2017.

Ved utgraving på oppstrøm side av Heiadammen viste det seg imidlertid at den eksisterende betongen ikke gikk ned til fjell i "djupålen" (dypeste del av et elvefar) slik det var forutsatt. Oppstrøm betongflate var i stedet avsluttet på toppen av et 2-3 meter tykt slam/gjørmelag. Nedenfor betongtetningen hadde en treplankspunt i gjørme stått for "vanntettingen".

Damhøyden var med andre ord blitt en hel del høyere enn forutsatt og måtte stabilitetsberegnes på nytt, for et sikkert og forskriftsmessig sluttresultat. Dette førte til at hele konstruksjonen måtte konstrueres og godkjennes på nytt, med betydelig kraftigere forankring, armering og støp. På grunn av økt dybde til fjell på nesten 5 meter, måtte entreprenøren flytte fangdammen lengre oppstrøms. Dette for å ha trygge graveskråninger inn mot byggegropa. Dambunnen havnet også under grunnvannspeilet på nedstrøm side. Arbeidet med å grave ut de siste massene for å få støpt mot en ren overflate ble utfordrende på begge sider.

Etter de nødvendige tilleggsarbeidene har fremdriften gått normalt, uten nevneverdige utfordringer:

  • Støp opp til underkant bunntappeløp, 07.12.16. Bunntappeløpet gir mulighet til å senke vannstanden i Heia dersom det viser seg nødvendig.
  • Innstøping av bunntapperør 14.12.16.
  • Boring og innstøping av forankringsbolter 20.01.17 og 27.01.17
  • Første etappe av hovedløp 08.02.17
Tips en venn  Skriv ut