Statusoppdatering for "Kommunedelplan Rv. 22 – Kryssing av Glomma"

Fet kommune mottok revidert plandokumentasjon etter høring og offentlig ettersyn av Kommunedelplan Rv. 22 – kryssing av Glomma fra Statens vegvesen 16. juli 2019, og planen skal nå til sluttbehandling. Det reviderte planforslaget omfatter flere endringer bla.:
 
Alternativ A2:
• Ny lokalvegbru (dvs. 6 felts kryssing av Glomma + 4 m bred gang/ sykkelbane)
• Brutype endres for å spenne over Fetsund lenser sine installasjoner
• Planskilt kryss ved Jan Steneruds vei utgår
• Veglinja trekkes lenger mot nord på vestsiden av Glomma og heves over Hovinhøgda
• Busslommer ved Herredshuset
 
Alternativ E2:
•Kryss på vestsiden av Glomma utgår
•Bru forlenges på østsiden for å redusere inngrepet i Stintevja
 
Nærmere beskrivelse av endringene fremkommer i Statens vegvesen sine kommentarer til høringsuttalelsene til kommunedelplan for kryssing av Glomma.
På grunnlag av de planendringene som er innarbeidet i revidert plan, har sektormyndighetene trukket innsigelsene til alternativ A2. Det gjenstår fortsatt uløste innsigelser fra Fylkesmannens landbruksavdeling, Fylkesmannens miljøvernavdeling og Statens vegvesen til alternativ E2 som må avklares til den politiske sluttbehandlingen av kommunedelplanen.
 
I henhold til inndelingsloven § 27 forlenges funksjonstiden for kommunestyrene i Fet, Skedsmo og Sørum til 31.12.2019. Ansvar og fullmakter for disse kommunestyrene er likevel begrenset til det som er nødvendig for å avslutte virksomheten i de eksisterende enhetene.
Fordeling av myndighet og vedtakskompetanse i overgangen til Lillestrøm kommune medfører at kommunedelplanen for ny Glommakryssing må sluttbehandles av Lillestrøm kommune.

Plandokumenter mottatt fra Statens vegvesen 16.08.2019 -28.08.2019 til sluttbehandling:
Tips en venn  Skriv ut