Støtte til pårørende

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Helsepersonell har taushetsplikt, men du har likevel rett til å få informasjon om for eksempel:
  • kontaktinformasjon til helsetjenesten
  • rutiner, ansatte og tilbud 
  • muligheten til å søke om hjelpemidler, velferdsteknologi, osv
  • lovverk, saksbehandling og rettigheter 
  • tilbud til pårørende, barn og voksne
  • informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner
   
  Pasienter over 16 år må gi samtykke til at pårørende skal få vite om ens helsetilstand. Det samme gjelder innsyn i pasientjournalen. Hvis pasienten har gitt samtykke, kan du som nærmeste pårørende få vite om pasientens helsetilstand, diagnose og behandlingsutsikter.
   
  Pasienten kan også bestemme at bare visse opplysninger skal gis. I noen tilfeller kan selve situasjonen tilsi at de pårørende skal ha informasjon selv om pasienten på forhånd ikke har gitt samtykke til det.
   
  Ved behandling av pasienter som ikke selv kan ivareta sine interesser har de nærmeste pårørende rett til å bli informert.
   
  Kommunale tjenester som f.eks. praktisk bistand, og velferdsteknologi som f.eks. varsling og lokaliseringsutstyr, kan gis som avlastning for deg som omsorgsgiver. 
   
  Avlastningstiltak er gratis. Kommunen kan ikke kreve egenbetaling for avlastning. Dette gjelder også praktisk bistand, tilbud på dagsenter eller korttidsopphold på institusjon, det vil si tjenester med avlastende effekt som det ellers kan kreves egenandel for.
   
  Hvis du har krevende omsorgsarbeid, for eksempel for din ektefelle eller barn, kan du søke om omsorgsstønad fra kommunen.

  Lover

  Lover

  • Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a, § 3-7a, § 3-8
  • Helsepersonelloven § 10, § 10a og § 10b
  • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5, § 2-8, § 3-1, § 3-3, § 3-4, § 7-2
  • Helseforetaksloven § 35
  • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-6 § 3-10, § 3-2, § 11-2

  Forskrifter

  • Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 7, § 8
  • Helsestasjons- og skolehelsetjeneste § 2-3

  Se spesielt helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 19.02.2018 14:52

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)