Sykehjem - avlastningsopphold

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Avlastningsopphold på sykehjem kan søkes av personer som har omsorgsoppgaver hjemme. Den hjelpetrengende selv - som også kan søke - får et tidsavgrenset opphold i institusjon.

  Målgruppe

  Omsorgsytere som har et særlig tyngende omsorgsarbeid

  Kriterier/vilkår

  Personen som får avlastning, må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid, om arbeidet er mer belastende enn vanlig og om det fører til avbrutt nattesøvn eller sosial isolasjon.

  Samarbeidspartnere


  Pris for tjenesten

  Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastningsopphold.

  Lover

  Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Det er ikke noe krav om at søknaden skal være skriftlig. Du kan søke muntlig over telefon. 

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt kommer vi på et hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan klage på avgjørelsen. Du kan klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 20.09.2019 20:47

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)