Tilskudd til tilpasning av bolig

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Har du behov for en spesialtilpasning av boligen din, kan du søke kommunen om tilskudd for å dekke kostnadene enten helt eller delvis. Tilskudd gis til spesialtilpasning av den boligen du har eller hvis du skal bygge eller kjøpe bolig. Det er også mulig å søke Husbanken om tilskudd til prosjektering og utredning i forkant.

  For mer informasjon kontakt NAV på telefon 55 55 33 33.

  Målgruppe

  Personer med nedsatt funksjonsevne

  Kriterier/vilkår

  Det blir gjort en vurdering av dine spesielle behov for tilpasning og av husstandens samlede økonomi

  Samarbeidspartnere

  Husbanken

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Det enkleste er å registrere og sende søknaden elektronisk. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

  Vedlegg

  Vedleggene går fram av punkt 8 i søknadsskjemaet.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 29.09.2017 18:52

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)