Tobakkssalg - registrering og internkontroll

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Alle virksomheter som selger tobakksvarer og tobakkssurrogater (som e-sigaretter) skal selv registrere sine salgssteder i Tobakkssalgsregisteret. Salg av tobakksvarer eller tobakkssurrogater på steder uten registrering er ulovlig.

  Tobakkssalgsregisteret er offentlig og skal gi oversikt over:

  • lovlige salgssteder og grossister av tobakksvarer og tobakkssurrogater
  • hvilke salgssteder og grossister det lovlig kan omsettes tobakksvarer og tobakkssurrogater til og fra
  • hvilke salgssteder og grossister det skal føres tilsyn med
   

  Målgruppe

  Det er virksomheten som er juridisk ansvarlig for salgsstedet som er registreringspliktig. Dersom virksomheten har flere salgssteder, skal hvert enkelt salgssted registreres.

  Registreringsplikten gjelder både fast og midlertidig salg.

  At alle salgssteder må registreres innebærer at omreisende salg kun er tillatt der hvert enkelt salgssted er registrert, slik at kommunen kan føre tilsyn der salget skjer til enhver tid. Unntak gjelder for tog og skip som er kollektive transportmidler og cruiseskip, som Helsedirektoratet skal føre tilsyn med.

  Kriterier/vilkår

  Det er ingen spesielle vilkår for registrering, annet enn at virksomheten må være registrert i Enhetsregisteret.

  Samarbeidspartnere


  Pris for tjenesten

  Det koster ingenting å registrere seg i registeret. Men kommunen kan kreve en årlig tilsynsavgift på 4580 kroner. Fra midlertidige salgssteder kan tilsynsmyndigheten kreve en årlig avgift på 1220 kroner.

  Lover

  I folkehelseloven, se kapittel 3.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  De som skal selge tobakksvarer og tobakkssurrogater må registrere seg i tobakkssalgsregisteret.

  Registrering skje senest 14 dager før salget starter, for å sikre at kommunen kan planlegge og føre tilsyn.

  Innlogging skjer ved bruk av ID-porten/MinID.

  For å kunne registrere på vegne av en virksomhet, må du ha en bestemt rolle i virksomheten, for eksempel daglig leder, styreleder eller lignende. Alternativt kan du få delegert rettigheter til å registrere på vegne av virksomheten.

  Tobakksalgsregisteret https://tbr.helsedirektoratet.no/

  Les mer hos Helsedirektoratet.

  Vedlegg


 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Det er salgsstedets internkontroll som er gjenstand for kommunens tilsyn. Salgssteder/detaljister plikter å etablere en internkontroll jf. tobakksskadeloven § 5. Internkontrollen skal være tilpasset det enkelte salgsstedet og blant annet å bidra til at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap om regelverket.

  Kommunen kan pålegge retting og tvangsmulkt etter tobakksskadeloven § 8 eller gi salgsforbud etter tobakksskadeloven § 9.

  Kommunen kan kreve en årlig tilsynsavgift på 4580 kroner. Fra midlertidige salgssteder kan tilsynsmyndigheten kreve en årlig avgift på 1220 kroner.

  Saksbehandlingstid


  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med kommunens tilsyn eller du ønsker å klage på sanksjoner du har fått, gjøres dette til Fylkesmannen. Det er folkehelseloven kapittel 3 som gjelder for din klagemulighet.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 02.01.2019 17:29

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)